Pod industrijsko cesto 0 5 0 0

Območje »POD INDUSTRIJSKO CESTO« je v celoti nepozidano območje, ki je locirano  v vzhodnem delu mesta na obrobju rudniškega pridobivalnega prostora.

Kontakt

 • Naslov: Žabjek 30, 1420 Trbovlje, Slovenija
 • GPS koordinate: 46.14038517391573,15.041356086730957
 • Tel. št.:: 03 56 52 107
 • Mobilna tel. št.:: 03 56 52 107
 • Spletna stran: http://www.rth.si

Posreduj

Lokacija

Opis dostopnosti:

 • dostop do območja je neposredno z lokalne ceste LC 423411 Sušnik – Nasipi – Žabjek , v oddaljenosti cca 1100 m od regionalne ceste R1 221/1220 Bevško – Trbovlje

Velikost:

Velikost celotne površine znaša 8479,37 m in je v celotni lasti družbe RTH d.o.o.

Opis opremljenosti:

 • območje je infrastrukturno neopremljeno.

Opis namembnosti prostora:

Merila in pogoji za graditev objektov in naprav ali drugih posegih v prostor določajo, da so v vseh ureditvenih enotah dopustni sledeči splošni posegi :

 • tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah
 • izravnava ter komprimacija krovnega dela
 • gradnja in rekonstrukcija komunalnih, energetskih ter prometnih objektov in naprav
 • zaščita obstoječih naravnih danosti
 • ozelenitev degradiranih površin, glede na predhodne pedološke raziskave
 • z rudarskim projektom bodo definirani postopki sanacije rudniških površin med pridobivalno dobo, s posebnim poudarkom, da bodo vse aktivnosti v skladu s predvideno končno podobo, ki jo bo opredelil ta projekt
 • stanovanjska gradnja na pridobivalnih površinah ni predvidena

Poleg splošnih posegov so v ureditvenih enotah 1., 2., 3. in 6. dovoljeni še sledeči posegi.

 • urejevanje deponije jalovine
 • na območjih, kjer so predvideni manjši posedki, je možna gradnja montažnih, pritličnih proizvodnih objektov (obvezno je potrebno urediti odvodnjavanje meteornih vod)
 • območje, kjer so predvideni večji posedki bo mogoče le pogozditi
 • ostala območja bodo primerna za športno – rekreacijske dejavnosti in gojitvene rezervate za divjad ter vrtičkarstvo z možnostjo postavitve manjših tipskih objektov
 • ureditev manjšega športnega letališča (obvezno je potrebno urediti odvodnjavanje meteornih vod)
 • dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav
 • urejanje zunanjih površin ( deponije jalovine, izravnava površin v stabilne nagibe ter njihova ozelenitev).