Opekarna – gramat 0 5 0 0

Območje »OPEKARNA – GRAMAT« predstavlja opuščene proizvodne in skladiščne hale, znotraj ureditvene enote, ki je namenjena centralnim – mestnim dejavnostim pa se nahajata tudi dva večstanovanjska objekta s pripadajočimi pomožnimi objekti. Območje se v severnem delu navezuje na center mesta, v južnem delu pa na OIC Nasipi.

Kontakt

 • Naslov: Opekarna 28a, 1420 Trbovlje, Slovenija
 • GPS koordinate: 46.14567788741288,15.043094158172607
 • Tel. št.:: 03 62 03 100
 • Mobilna tel. št.:: 03 62 03 100
 • Spletna stran: http://www.era.si

Posreduj

Lokacija

Opis dostopnosti:

 • dostop do območja je preko lokalne ceste LK 423122 Železokrivnica – Nasipi, v oddaljenosti cca 600 m od regionalne ceste R1 221/1220 Bevško – Trbovlje

Velikost:

Površina celotnega območja je okrog 11.500,00 m2, vključno s kategorizirano javno potjo in dvema večstanovanjskima objektoma. Dejanska uporabna površina je okrog 7.200,00 m2 . Lastnik večine površine je družba Era, d.o.o., preostali del pa družba Spekter, d.o.o.

Opis opremljenosti:

 • območje je infrastrukturno opremljeno: vodovodno omrežje, javna kanalizacijsko omrežje, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje.

Opis namembnosti prostora:

Območje je namenjeno izgradnji obrtno industrijske cone oz. objektom proizvodne, poslovne, storitvene dejavnosti ter skladiščem. Predvidene dejavnosti povzročajo kvarne vplive na okolje in prostor, vendar le-ti ne smejo biti večji od dovoljenih.

Vrste dopustnih dejavnosti:

 • proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov
 • proizvodnja tekstila, proizvodnja usnja ipd.
 • obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa
 • proizvodnja vlaknin, papirja, kartona ter izdelkov iz papirja, kartona, založništvo in tiskarstvo
 • proizvodnja izdelkov iz gume in drugih plastičnih mas
 • proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
 • proizvodnja strojev in naprav
 • proizvodnja električne in optične opreme
 • proizvodnja vozil in plovil
 • proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti
 • popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe
 • reciklaža
 • avtomehanične delavnice, vulkanizacija
 • cementninarstvo
 • kamnoseštvo
 • gostinstvo in trgovina
 • intelektualne storitve
 • proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken
 • druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti