Nasipi – zgornji plato 0 5 0 0

Območje »NASIPI ZGORNJI PLATO« predstavlja v celoti nepozidane površine . Območje je locirano v osrednjem delu mesta v obrtno industrijski coni Nasipi.

Kontakt

 • Naslov: Obrtno industrijska cona Nasipi, Nasipi 49, 1420 Trbovlje, Slovenija
 • GPS koordinate: 46.14215442408745,15.038888454437256

Posreduj

Lokacija

Opis dostopnosti:

 • dostop do objekta je neposredno z lokalne ceste LK 423121 Žabjek – Nasipi, v oddaljenosti cca 600 m od regionalne ceste R1 221/1220 Bevško – Trbovlje

Velikost:

Velikost celotne površine znaša 9735,72 m in je v celotni lasti družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d.

Opis opremljenosti:

 • območje je infrastrukturno delno opremljeno: vodovodno omrežje, javna kanalizacijsko omrežje, vročevodno in telekomunikacijsko omrežje.

Opis namembnosti prostora:

Območje je namenjeno izgradnji obrtno industrijske cone oz. objektom proizvodne, poslovne, storitvene dejavnosti ter skladiščem. Predvidene dejavnosti povzročajo kvarne vplive na okolje in prostor, vendar le-ti ne smejo biti večji od dovoljenih.

Vrste dopustnih dejavnosti:

 • proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov
 • proizvodnja tekstila, proizvodnja usnja ipd.
 • obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa
 • proizvodnja vlaknin, papirja, kartona ter izdelkov iz papirja, kartona, založništvo in tiskarstvo
 • proizvodnja izdelkov iz gume in drugih plastičnih mas
 • proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
 • proizvodnja strojev in naprav
 • proizvodnja električne in optične opreme
 • proizvodnja vozil in plovil
 • proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti
 • popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe
 • reciklaža
 • avtomehanične delavnice, vulkanizacija
 • cementninarstvo
 • kamnoseštvo
 • gostinstvo in trgovina
 • intelektualne storitve
 • proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken
 • druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti