Mehanika — center kreativnih industrij 0 5 0 0

Zemljišče na območju bivše »Mehanike« je bilo do spremembe še veljavnih planskih aktov namenjeno proizvodni in skladiščni dejavnosti locirano pa je v samem mestnem središču, na širšem območju Trga revolucije. Skladno s strategijo trajnostnega razvoja prostora, ki usmerja gradnjo industrijskih objektov v zaokrožena območja industrijsko – obrtnih con, je območje »Mehanika« v spremenjenih planskih aktih občine namenjeno osrednjim mestnim oziroma centralnim dejavnostim.

V objektu predlagamo ureditev Centra kreativnih industrij, ki jih razumemo kot ključni dejavnik razvoja sodobne družbe. Združujejo ustvarjalnost, poslovnost in dediščino znanj predhodnih generacij. Njihov namen je vzpodbuditi uspešnost podjetij in hkrati vplivati na dvig kvalitete življenja. Definiramo jih kot industrije, ki spodbujajo individualno ustvarjalnost, znanje in talente ter imajo potencial za ustvarjanje dobička in novih delovnih mest ob eksploataciji razpoložljivih virov.

Kontakt

  • Naslov: Trg revolucije 23, 1420 Trbovlje, Slovenija
  • GPS koordinate: 46.14814566414256,15.041200518608093
  • Tel. št.:: 035634800
  • Mobilna tel. št.:: 035634800
  • Spletna stran: http://www.trbovlje.si

Posreduj

Lokacija

Opis dostopnosti:

  • dostop do objekta je z javne poti JP 923781 in regionalne ceste R1 221/1220 Bevško – Trbovlje.

Velikost:

Velikost vseh površin skupaj znaša 3451,35 m in je v celotni lasti Občine Trbovlje.

Opis opremljenosti:

  • območje je infrastrukturno opremljeno: vodovodno omrežje, javna kanalizacijsko omrežje, elektroenergetsko omrežje, vročevodno in telekomunikacijsko omrežje.

Opis namembnosti prostora:

  • proizvodnja
  • pisarne
  • skladiščna dejavnost

Objekti predstavljajo opuščeni tovarniški kompleks v centru mesta, primerni za ureditev centra novih kreativnih industrij, ki predstavlja v slovenskem prostoru velik in docela neizkoriščen gospodarski potencial.