upporting institutions assist the existing business entities, prospective investors and all individuals with business ideas which they would like to realize in the Municipality of Trbovlje. The institutions offer a wide scope of assistance, ranging from the initial information to direct financial incentives.

The government has adopted a Decision in 2013 on additional temporary measures to support the development problem area with high unemployment, which are also available in the Municipality of Trbovlje in the period up to 2018. The measures include tax incentives for employment and investment,  reimbursement of employer’s social security contributions co-financing of investments, etc.

Občina Trbovlje

trbovlje@trbovlje.si          035634800          www.trbovlje.si

 • Dodeljevanje spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva
 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
 • Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
 • Sofinanciranje delovanja mladih podjetij
 • Sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce
 • Zagotavljanje sredstev za ukrepe aktivne politike zaposlovanja (javna dela)
 • Zagotavljanje sredstev za štipendije
 • Izdaja določenih soglasij, dovoljenj in potrdil za potrebe poslovnih subjektov
 • Najem lastnih poslovnih prostorov
 • Načrtovanje prostorskega razvoja
 • Opravljanje nalog na področju posegov v prostor in graditve objektov
Upravna enota

ue.trbovlje@gov.si          035634800          upravneenote.gov.si

 • Odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji iz državne pristojnosti
 • Izdaja gradbenih in uporabnih dovoljenj
 • Notranje zadeve (državljanstvo, migracije in integracije tujcev, registracija motornih vozil…)
Vlada Republike Slovenije

info.ukom@ukom.si          014781000          vlada.si

 • Dodatni začasni ukrepi razvojne podpora v obdobju od 2013-2018
 • Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občine Trbovlje, Hrastnik in Radeče v višini 13.374.00 EUR
 • Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost
 • Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje
 • Spodbude za trajnostni razvoj podeželja
 • Prometna infrastruktura
 • Energetska infrastruktura
 • Seznanitev z urejanjem javne infrastrukture in prenosi državnega premoženja z države na občine
Regionalni center za razvoj

info@rcr-zasavje.si          035660500          rcr-zasavje.si

 • Spodbujanje podjetniškega in gospodarskega razvoja v regiji
 • Proizvodni in pisarniški prostori v podjetniških inkubatorjih
 • Garancije za kredite
 • Usposabljanje in svetovanja za podjetnike, brezposelne in prikrajšane osebe
 • Štipendiranje
 • Pripravljanje in izvajanje razvojnih projektov, svetovanje, izdelava projektne dokumentacije
Obrtna zbornica Slovenije

info@ozs.si          015830500          ozs.si

 • Podpora in promocija obrti in podjetništva
 • Svetovanje (ustanovitev podjetja, davki, delovno pravo in pravo socialne varnosti, gospodarsko in civilno pravo, računovodstvo in knjigovodstvo, nastopanje na tujih trgih…)
 • Vodenje postopka izdaje, spremembe in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja
 • Izdaja sklepov o vpisu obrti podobnih dejavnosti v obrtni register
 • Organizacija in izvedba mojstrskih izpitov
 • Izvajanje postopkov in potrjevanj strokovnih usposobljenosti za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)
 • Izvajanje pridobivanja temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja voznikov motornih vozil v cestnem prometu
 • Izdaja certifikatov za izdelke domače ali umetnostne obrti
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

gpzrsztrbovlje@ess.gov.si          035633500          ess.gov.si

 • Posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje
 • Izvajanje karierne orientacije
 • Izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
 • Izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda
 • Izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev
 • Izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

info.tr@ajpes.si          035625800          ajpes.si

 • Registracija poslovnih subjektov in vodenje poslovnega registra
 • Izvajanje storitev točke VEM (registracija gospodarskih družb in drugih pravnih oseb, vloge za registracijo samostojnih podjetnikov, vloge za spremembe podatkov…)
 • Zbiranje, obdelovanje in objavljanje letnih poročil
 • Statistična raziskovanja in zbiranje podatkov
Finančna uprava Republike Slovenije

hr.fu@gov.si          035642220          fu.gov.si

 • Odmera in obračun obveznih dajatev
 • Izterjava obveznih dajatev
 • Carinjenje blaga
 • Finančni nadzor in preiskave
 • Izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske in skupne kmetijske politike, določenih z zakonom
 • Zbiranje, preverjanje, analiziranje, hramba statističnih podatkov o blagovni menjavi z državami članicami EU in tretjimi državami ter posredovanje teh podatkov pristojnim organom
 • Opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom ali drugimi predpisi
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

info@gess.si          035625500          gess.si

 • Izvajanje programov srednjega splošnega izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja
 • Dolgoletna tradicija (gimnazija od leta 1945, ekonomska srednja šola od leta 1955)
 • V šolskem letu 2014/2015 GESŠ izvaja programe: splošna gimnazija, splošna gimnazija – športni oddelek, ekonomski tehnik, maturitetni tečaj
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

tajnistvo@stps-trbovlje.si          035633450          stps-trbovlje.si

 • Izvajanje nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter srednjega strokovnega  izobraževanja
 • Dolgoletna tradicija (od leta 1961) ter povezanost z gospodarstvom v občini in širši regiji
 • V šolskem letu 2014/2015 STPŠ izvaja programe: pomočnik v tehnoloških procesih, avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar, tehnik računalništva, elektrotehnik, strojni tehnik
Zasavska ljudska univerza

zluni-trbovlje@guest.arnes.si          035631190          zlu-trbovlje.si

 • Vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju
 • Dolgoletna tradicija (od leta 1959)
 • ZLU omogoča pridobitev izobrazbe za odrasle (osnovna šola, poklicna šola, srednja šola, dodiplomski študij, nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK), izvaja tečaje in usposabljanja (jezikovni tečaji, strokovni tečaji, računalniški tečaji), nudi svetovanje in podporo učenju (svetovalno središče Zasavje, središče za samostojno učenje…) in izvaja projekte (center medgeneracijskega učenja Zasavje, center vseživljenjskega učenja