Atlas Blog

This introductory text can be changed from the options panel.

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020

  • Objavljeno: torek, 21. aprila 2020
  • Avtor:

 

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo dolgo pričakovani Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020.   

Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omogočiti ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest. 

Višina razpisanih sredstev znaša 681.747,00 EUR, višina nepovratnih sredstev pa lahko znaša najmanj 10.000 EUR oz. največ 100.000 EUR.

Upravičeni prijavitelji so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, poslujejo oz. ustvarjajo prihodke od prodaje in imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico in/ali poslovno enoto

Rok za prijavo je 18.5.2020Prijaviteljem svetujemo, da se za več informacij in ob odločitvi za prijavo obrnejo na RRA Zasavje (lucija.vasiljevic@rra-zasavje.si), kjer vas bodo redno obveščali o morebitnih spremembah, ki lahko nastanejo v času odprtja razpisa

SPODBUDE ZA ZAGON PODJETIJ NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V LETIH 2020 – 2021

SPODBUDE ZA ZAGON PODJETIJ NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V LETIH 2020 – 2021

  • Objavljeno: torek, 18. februarja 2020
  • Avtor:

 

 

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 14.2.2020 v Uradnem listu RS št. 9/2020 in na spletni strani Sklada objavil javni razpis P2R in skupno razpisal 2,9 mio EUR zagonskih spodbud za podjetja na problemskih in obmejnih problemskih območjih, ki jih bodo novonastala podjetja lahko prejela v obliki nepovratnih sredstev za zagon podjetja. Skupno razpisana sredstva bi naj zadoščala za sofinanciranje zagona okoli 75 novonastalih podjetij na problemskih območjih.

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

UPRAVIČENCI 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, registrirana od 1.1.2019 – 16.3.2020.Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18), pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2019 do 16. 3. 2020.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež podjetja, kjer se bo izvajala tudi aktivnost operacije v celoti, na enem izmed naslednjih problemskih območij:

– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,

– območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

– občine obmejnih problemskih območij v Republiki Sloveniji

VIŠINA FINANCIRANJA

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 40.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v dveh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo in sicer:

– prva faza 15.000 EUR za dosežene mejnike do 30. 10. 2020

– druga faza 25.000 EUR za dosežene mejnike do 30. 10. 2021

OSTALI POGOJI

– vsaj 1 zaposleni za polni delovni čas ob podpisu pogodbe

– vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor

– vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

– vlagatelj mora v vlogi opredeliti v katerem problemskem območju se bo izvajala aktivnost. – po oddaji vloge sprememba problemskega območja ni dovoljena

ROK ZA PRIJAVO: 16.3.2020

DODATNE INFORMACIJE

Več o javnem razpisu ter dokumentacijo, najdete tukaj. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Slovenski podjetniški sklad ter na Regionalno razvojno agencijo Zasavje (lucija.vasiljevic@rra-zasavje.si), kjer imamo po predhodnem dogovoru na voljo tudi individualna svetovanja.

SPREMEMBA RAZPISA ZA UGODNA RAZVOJNA POSOJILA ZA PROBLEMSKA IN OBMEJNA OBMOČJA – BP3

SPREMEMBA RAZPISA ZA UGODNA RAZVOJNA POSOJILA ZA PROBLEMSKA IN OBMEJNA OBMOČJA – BP3

  • Objavljeno: nedelja, 16. februarja 2020
  • Avtor:

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS 8/2020, objavil spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3.

V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3. javnega razpisa dodata dva nova roka za oddajo vlog, in sicer sta to poleg še aktualnega roka 14.2.2020, še 13.3.2020 ter 15.4.2020.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.